تصویر موجود نیست

فاطمه سویتی

5
2

آلبومهای فاطمه سویتی

فاطمه سویتیآلبوم 2018

فاطمه سویتی

فاطمه سویتیحفله2018

آهنگهای فاطمه سویتی

فاطمه سویتیاملیو من دوست جنه

فاطمه سویتی (املیو من دوست جنه)

فاطمه سویتیاوف من مباتا

فاطمه سویتی (اوف من مباتا)

فاطمه سویتیچلیمی

فاطمه سویتی (چلیمی)

نعیم بلوچستانی&فاطمه سویتیبیتو امناوا

نعیم بلوچستانی&فاطمه سویتی

فاطمه سویتیلارو لا

فاطمه سویتی