تصویر موجود نیست

عبید جمالی

2
1

آلبومهای عبید جمالی

اسماعیل حوت / عبید جمالیجشن عروسی

اسماعیل حوت / عبید جمالی (عروسی پروگرام)

آهنگهای عبید جمالی

عبید جمالیدختر چابهاری

عبید جمالی (دختر چابهاری)

عبید جمالیشادین زندگی

عبید جمالی(شادین زندگی)