متن ترانه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بیـا دیما رؤییں پُشـت ءَ نکنزیں ما مزاریں 
چو حمل ءُ بالاچ ءَ وتی غـیـرتءَ داریں 

بیا پیش رویم برنگردیم ما مانند شیرنترسیم 
ھمانند حمل وبالاچ از غیرت خود پاسداری کنیم 

بکشاتءِ گُلیں سر پہ وتی گیرتءُ عزت
داں مات ءُ گھار پھر ببنداں ماں دیار ے
جان و سر را بخاطر غیرتوعزت بخشیدن
تا خواھر ومادران ما سربلند باشند در دنیا

ما کوہءِ وڑا مھکمیں ما سکّی اں سَگیں 
بلے ھچ وڑا نام ءَ وتی ننگ نَـسگّیں 
ھمانند کوہ مستحکم ھستیم در مقابل مشکلات 
بی ھیچ عنوان ننگ را نمی پذیریم 

ما سنگ ءُ تلارانی تہ ءَ زندگی داتہ 
شیر زالیں وتی مـادرءِ ما لَجّ نداتہ
در سایہ کوہ وسنگ زندگی کردیم 
تا اینکہ از ننگ مادرمون حفاظت کنیم 

ناموس ءِ پدا آس جنیں تیر وراں بئیں 
ما ھچ نچارینءُ سرا دیما رواں بئیں 
بخاطر ناموس آتش بہ پا میکنیم بہ سینہ تیر میخوریم 
از ھیچ نمیترسیم و جلو میرویم 

داں مَلّـیـں بلوچ ھستءُ ابدماناں جھان ءَ
پہ مردی وتی گیرتءِ ما نامءَ گراں بئیں 
تا بلوچھای قھرمان در جھان ھستند ما ماندگاریم 
مثل یک مرد اسم غیرت رو خواھیم خواند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما قوم بلوچ زندگیں پہ عزتءِ نـام ءَ 
ما ھچ نمنّیں پہ وتی لجّ ءِ مَکام ءَ 
ما قوم بلوچ بنام عزت و شرف زندہ ایم 
شرم و حیا بالاترین نقطہ و مقام است 

ما گیرتءِ ھوناں گوں تلب زندگی کرتہ 
ما شیر ءِ وڑا ھلک ءُ دراں بندگی کرتہ 
از خون غیرت بوجود آمدیم وزندگی کردیم 
مانند شیر در ھرکجا بندگی کردیم و سر خم نکردیم 

مئے لجءُ مَـڑا برزءُ بلندینءُ بلندیں 
ما کوپگ ءِ میان ءَ کہ وتی چادرا بندیں
حیا و شرفم خیلی بلند ھست 
زمانی کہ در میان دو بازو شال رو میبندیم 

کربان کنیں ساہ ءُ سرءُ دیدگءُ جان ءَ 
ما گار نبئیں ھست بئیں مسکیں جھان ءَ
این روح و سر و جانم را فدا میکنیم 
تا ھمیشہ در جھان ماندگار باشیم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تو مات منی گھار منی عزت ءُ پجّار 
ما ھون دئیں ننگ ءَ وتی زلف مسینگار
ای مادر و خواھرم عزتم رو از تو میشناسند 
بخاطر ننگ خونم را فدا میکنم زلف آراستہ مکن 


داں زندگ ءُ ھستیں پہ وتی عزت ءُ شان ءَ 
پھریزیں وتی مادرءِ ما لجّ ءِ گُشان ءَ 
تا زندہ ایم و ھستیم برای شان و مقام خود 
حفاظت میکنیم از روسری وچادر مادرمون


ایب انت ترا سَردری تی نام بلوچیں 
ما گیرت ءِ مھکانیں ءُ ماعزت ءِ روچیں
عیب است خواھرم توبلوچی کہ موھایت رھا باشہ
غیرتمان مانند مھتاب و عزتمان مانند خورشید 

رھچار دلءَ دست مجن آس جبین ءَ 
ھو بزّگیں ما گند رفیق جندءِ زمین ءَ 

رھچار دست رو قلب نذار کہ جبینم آتش است 
ببین در سرزمین مادری مون چقد بدبختیم

کد آهنگ برای وبلاگ

برچسب ها

دیدگاه ها

هیچ کدام از اطلاعات شخصی شما نظیر ایمیل، شماره موبایل و ... انتشار داده نخواهند شد

 1. نبی سرحدی
  23 مارس 2020

  عالینت نی براس