آهنگهای ویژه

 • عزیز و کامبیز گرگیج (اخ من شه تی دستا)

  عزیز گرگیج/کامبیز گرگیج

  اخ من شه تی دستا

متن ترانه

منی اے گوشتگیں کسہ
چہ پیریناں مناں گون اِنت 

@ داستانی کہ تعریف میکنم گفته از ریش سفیدان شهره 
ـــــــ 
زمانگ وشءُ شادان ءَ 
بھارءُ نودءُ ساچان ءَ
مھبت مھر ارزان ءَ 
بلوچی نندءُ دیوان ءَ 

@زمانه با شادی و خوشی 
بھار با مہ و ھوای ابری 
بہ ارزانی عشق و محبت 
دورھمی ھای بلوچی بود


ــــــ 
میار داری. بلوچانی 
مڑا داریں سروکانی 

@ پناہ پذیری بلوچ ھای نامدار بامرام

گھاری.برات ءُ برجاہ اَت 
وفا مردانی ھمراہ ات 

@برادری و خواھری مستدام بود 
مردان رسم وفا داشتند 

پت ءُ مات ءِ کت اش ازت 
چتو وش ات ھما نوبت 

@احترام پدر و مادر بود، چہ دوران خوشی بود 
 
ــــــ 

کماشءُ مستر ے نیستیں 
پہ کومءَ رھبرے نیستیں 

@سرکردہ و بزرگی نداریم، راہ آشنائی برای قوم نداریم 
ــــــ 
شتاں نوبت بھارانی 
سروک مرت انت راجانی 

@فصل بھاران گذشت، بزرگان قوم درگذشتند 

ورس ۲
**
اے دنیا درد ءِ بازارے 
کہ برات ے براتیءَ زھرے

@ دنیا امروز سودای رنج ھاست کہ برادر با برادر قھر است 
ـــــــ 
اے چونیں دور ءُ شیطانی
کوشا براتا پا اسانی 

@ چہ دوره شیطانی 
که برادر برادرش را به اسونی می‌کشه 
ـــــــ 
پت ءُ ماتءِ شتگ ازت 
بدل بوتہ گوشے کسمت 

@احترامی برای والدین نماندہ
انگار کہ سرنوشت عوض شدہ 
ــــــ 
زمانگ زرّ ءِ بازارے 
پ مطلب ھرکس ءَ چاریں 

@ دوران پول پرستی شدہ کہ ھمہ را با طمع می نگریم
ـــــــ 
ناں مھرءُ دوستی ے ھستیں 
جھان چو پرچیءَ پستیں 

@ عشق و دوستی نماندہ 
دنیا چرا اینگونہ پست شدہ 
ـــــــ 
کدی کایاں ھما نوبت 
اے دنیا چو ببیت جنّت 

@ آن دوران کی خواھد رسید کہ این جھان چون بھشتی گردد

کماشءُ مستر ے نیستیں 
پہ کومءَ رھبرے نیستیں 

@سرکردہ و بزرگی نداریم، راہ آشنائی برای قوم نداریم 
ــــــ 
شتاں نوبت بھارانی 
سروک مرت انت راجانی 

@فصل بھاران گذشت، بزرگان قوم درگذشتند 
ورس ۳
*
دل ءَ را درد پیچانیں 
کپوت ے ماں زھیرانیں 

@ قلبم را درد احاطہ کردہ، مثل فاختہ ای کہ درگیر خاطرات شدہ
ــــــ 

 شپانک ے گرک ءِ دیمپانیں 
شُد ءُ تُن ءَ چہ گریوانیں 

@ چوپانی کہ رو در رو گرگ شدہ و از گرسنگی و تشنگی میگرید
ــــــ 

شتگ گاریں مئے انسانی 
وراں ھک ءَ گریبانی 

@ انسانیت مان ناپدید شدہ، حق خوری مستضعفان میکنیم
ــــــ 
تپاکی گار ءُ بے گواھیں 
نباں مھکانی شپ سیاھیں 

@ ھمدلی فنا و نابود شدہ کہ شبھای تاریک مھتابی نمی شود

ای کوشت کوش کدی کوتا 
نمانا دوست چو پاما.
@
این کوشت کشار کی تموم میشه 
که دوستی نمونده برام 
ــــــ 

اے کوم جنگی ببا آسر 
کہ برات کوشی مبا ھجبر 

@ کاش جنگھای قومیتی بہ پایان برسد، و برادر کشی ھیچگاہ نباشد
ـــــــ 

کماشءُ مستر ے نیستیں 
پہ کومءَ رھبرے نیستیں 

@سرکردہ و بزرگی نداریم، راہ آشنائی برای قوم نداریم 
ــــــ 
شتاں نوبت بھارانی 
سروک مرت انت راجانی 

@فصل بھاران گذشت، بزرگان قوم
 درگذشتند 

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

هیچ کدام از اطلاعات شخصی شما نظیر ایمیل، شماره موبایل و ... انتشار داده نخواهند شد

 1. احمد جدگال
  18 سپتامبر 2019

  باز وش عبدل جان
  احمد جدگان از نوبندیان