آلبوم بسیار زیبا بهرام خان خارانی شماره ۱

بهرام خان دل کباب خارانی شماره 1