اجرای جدید گروه آوای مهر نیکشهر

خواننده ایوب مهر / بنجو استاد سلیم براهویی

طبله استاد جاسم همراز/ کیبورد امام بخش

Mehr-MusiC2