دانلود آلبوم جدید و بسیار زیبای بلوچی عمانی ( کرنفال ۲۰۱۶ )

خواننده ها : علاش / عبدو / عمران / تابیش حسین / عادل ماهی / ندیم شنان / منتصر البلوشی / شامس نی نی / شاب سلو / زاهر البلوشی / درویش حیدر / خلود البلوشی / حسن جادو / امیدو

karnefal2016