آلبوم بسیار زیبای بلوچی از گروه طنین ایرانشهر ( خواننده استاد سیف الله بامری )

نوازنده ارگ ارگ منصور بامری / نوازنده قیچک مهرداد بامری / دهلک عبید امیری

باسرپرستی / منصور بامری

Nikshahr6BPage